Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u met ons werkt

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met Overmars Ontwikkelt B.V. gesloten overeenkomsten.

Artikel 1: Algemeen

Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan: Overmars Ontwikkelt B.V en/of één of meer van haar handelsnamen, zoals Vernieuwbouwd.

Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard.

Onder ‘Overeenkomst’  wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten.

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding anders vermeldt.
 3. Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke of elektronische bevestiging door Opdrachtnemer.
 4. Aan informatie in offertes, prospectussen, brochures, artist impressions en informatiemateriaal van Opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. De Overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever binnen zeven werkdagen na datum van verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Opdrachtnemer heeft kenbaar gemaakt.
 6. Opdrachtnemer levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht veronderstellen.
 7. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een overeengekomen levertijd wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van overeenkomen en het moment waarop alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn gekomen.
 8. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem ter beschikking te stellen gegevens, materialen, constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 9. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 3: Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer, en mag door Opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
 4. Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voorzover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voorzover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Zolang Opdrachtnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Opdrachtgever zich jegens Opdrachtnemer om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet­nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.
 2. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voorzover noodzakelijk zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Opdrachtgever eigenaar danwel beheerder is, zodat Opdrachtnemer zijn eigendom(men) kan revindiceren.
 3. Door Opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Opdrachtnemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 5: Reclame

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte informatie en gegevens, voorgeschreven werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
 2. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden verstrekte informatie en gegevens.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 1. Bestaat de overeengekomen prestatie uit verlening van een dienst en blijkt deze dienst ondeugdelijk te zijn verricht, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij:
  • De dienst (gedeeltelijk) opnieuw uitvoert danwel herstelt;
  • Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 1. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventuele ondeugdelijkheid te herstellen, bij gebreke waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen.
 2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien hij zelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, omzetschade, gederfde winst, imagoschade, milieuschade enz.
 4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot nakoming van de in dit artikel omschreven verplichtingen van Opdrachtnemer.

Artikel 8: Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie der toelevering, gelden als overmacht en geven Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van tijdelijke overmacht heeft Opdrachtnemer het recht naar keuze òf de dienstverlening gedurende die tijd op te schorten òf de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren danwel in termijnen te factureren.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, alsmede vergoeding van alle te maken incassokosten.

Artikel 10: Opschorting, verrekening en ontbinding

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.
 2. In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
  • indien Opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
  • indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt danwel staakt;
  • indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
  • indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

Het voorgaande laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet.

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitbesteding

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de rechter.
 2. Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 december 2017.